Nr postępowania DZ/UD/341/118/07

Zamówienie publiczne na roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni chodnika ul. Nowogrodzka (odc. Lidzka ? Mogileńska) w Poznaniu),

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Budownictwo Drogowe ?Krug? Spółka Jawna Tadeusz i Danuta Krug, ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz z ceną brutto: 404 826,87 zł Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Budownictwo Drogowe ?Krug? Spółka Jawna Tadeusz i Danuta Krug, ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 100
Data zamieszczenia informacji