Nr postępowania DZ/IB/341/117/07

Roboty budowlane w zakresie modernizacji
ul. Inflanckiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Macieja Siedleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, z ceną brutto 1.922.365,94 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Maciej Siedlecki Zakład Drogowy, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 4 ? Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 95,1.
Data zamieszczenia informacji