Nr postępowania DZ/UD/341/107/07

roboty budowlane w zakresie modernizacji zatoki autobusowej wzdłuż ul. Dąbrowskiego w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Władysława Kaszkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo ? Budowlany Kaszkowiak Władysław z siedzibą w Skórzewie przy ul. Poznańskiej 86 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Władysław z siedzibą w Skórzewie przy ul. Poznańskiej 86, liczba uzyskanych punktów: 100 - oferta nr 2 ? Wojciech Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Brukarski Wojciech Woźniak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Śmiełowskiej 69, liczba uzyskanych punktów: 79,94 - oferta nr 3 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów 96,18
Data zamieszczenia informacji