Nr postępowania DZ/IB/341/133/07

Roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Żeglarskiej na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Oświęcimskiej w Poznaniu w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej, budowy kanalizacji deszczowej w ul. Żeglarskiej i w ul. Starołęckiej na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Żorskiej, budowy urządzeń oczyszczających na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Żorskiej, budowy przykanalików i wpustów do kanalizacji deszczowej w ul. Żeglarskiej, budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy linii rozgraniczających pas drogowy, budowy oświetlenia ulicznego, wykonania nawierzchni jezdni i chodników w ul. Żeglarskiej, odtworzenia nawierzchni ul. Starołęckiej na odcinku od ul. Żorskiej do ul. Żeglarskiej, odtworzenia nawierzchni ul. Masztowej na odcinku od ul. Żeglarskiej do posesji Nr 10, wykonania oznakowania docelowej organizacji ruchu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną brutto: 13.397.833,03 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych ?POL-DRÓG RDM PIŁA? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ?PHARMGAS? Sp. z o.o., ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 99,16. - oferta nr 2 ? SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji