Nr postępowania DZ/IB/341/134/06

Przetarg nieograniczony na wykonanie zatok autobusowych w ul. Umultowskiej w Poznaniu na wysokości ul. Braille?a w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Zakład Robót Drogowych, Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 270.840,11 zł.
Data zamieszczenia informacji