Nr postępowania DZ/IB/341/153/07

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Górczyńskiej na odcinku od ulicy Głogowskiej do ulicy Arciszewskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Grabowski, Król i Wspólnicy Biuro Inżynieryjno Techniczne ?KARO? Sp. jawna, ul. Dąbrowskiego 23, 60-840 Poznań, z ceną brutto: 1 085.800,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? Grabowski, Król i Wspólnicy Biuro Inżynieryjno Techniczne ?KARO? Sp. jawna, ul. Dąbrowskiego 23, 60-840 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie zostaje unieważnione.
Data zamieszczenia informacji