Nr postępowania DZ/Rsim/341/147/07

Wykonanie projektów wykonawczych informacji ulicowej dla m. Poznania oraz informacji numerowej dla centrum miasta, a także utworzenia elektronicznej bazy danych zawierającej wszystkie elementy Systemu Informacji Miejskiej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Projektowo ? Usługowe LINIA S.C., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław z ceną brutto: 1.049.200,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Projektowo ? Usługowe LINIA S.C., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 100. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie zostaje unieważnione.
Data zamieszczenia informacji