Nr postępowania DZ/IB/341/148/07

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg rowerowych na terenie osiedli Podolany, Strzeszyn i Winiary w Poznaniu łączących dzielnice Starego Miasta i Jeżyc z terenami rekreacyjnymi nad jeziorem w Strzeszynku ? odcinek
Witosa - Biskupińska: wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi, projektów budowlano-wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Data zamieszczenia informacji