Nr postępowania DZ/IB/341/108/07

Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu, odcinek od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej, w oparciu o dokumentację projektową Zamawiającego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę SKANSKA S.A., z siedzibą w Warszawie (01-518), przy ul. Gen. J. Zajączka 9, z ceną brutto: 79.953.463,89 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 3 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Hydrobudowa Włocławek S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, PBG S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane S.A., ul. Sienkiewicza 22, 60-900 Poznań, STRADA Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 80,75. - oferta nr 4 ? SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji