Nr postępowania DZ/IB/341/150/07

Roboty budowlane w zakresie remontu wiaduktu w ciągu ul. Santockiej nad ul. Dąbrowskiego wraz z murami oporowymi i dojazdami w Poznaniu oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ?POL-DRÓG PIŁA? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła; ?POL-DRÓG SŁUPCA? S.A., ul. Piastów 1, 62-400 Słupca, z ceną brutto: 5 989.857,06 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 4 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: ?POL-DRÓG PIŁA? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła; ?POL-DRÓG SŁUPCA? S.A., ul. Piastów 1, 62-400 Słupca, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji