Nr postępowania DZ/UD/341/168/07

Dostawa i montaż pasów ostrzegawczych dla osób niewidomych i niedowidzących montowanych na przejściach dla pieszych na terenie miasta Poznania

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo z ceną brutto: 146.107,20 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 84,21. - oferta nr 2 ? RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji