Nr postępowania DZ/IB/341/163/07

Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Owczej i Cmentarnej w Poznaniu na odcinku od ul. Złotowskiej do istniejącego słupa oświetleniowego w ul. Cmentarnej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawce:Przedsiębiorstwo Usług Budowlano - Montażowych "ELEKTROGROM" S.C. Mariusz Stasiak, Ryszard Stasiak, Edward Stasiak, ul. Leśna 28, 64-410 Sieraków z ceną brutto: 286 439,74 zł Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Usług Budowlano ? Montażowych ?ELEKTROGROM? S.C. Mariusz Stasiak, Ryszard Stasiak, Edward Stasiak, ul. Leśna 28, 64-410 Sieraków, liczba uzyskanych punktów: 100 - oferta nr 3 ? SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 93,91.
Data zamieszczenia informacji