Nr postępowania DZ/IB/341/160/07

Budowa iluminacji świetlnej Kościoła p.w. Św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Elmont Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Wlkp. z ceną brutto: 81090,06 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja - oferta nr 1 ? Elmont ? Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Wlkp., liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2 ? SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 73,98.
Data zamieszczenia informacji