Nr postępowania DZ/EL/341/172/07

Dostawa elementów naprawczych do sygnalizacji świetlnej ? zadanie A oraz przycisków sterowniczych dla pieszych ? zadanie B.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - dla zadania A ? oferta nr 2 złożona przez firmę VIALIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 8A, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 222.165,78 zł, - dla zadania B - oferta nr 2 złożona przez firmę VIALIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 8A, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 174.388,02 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez firmę ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: dla zadania A: 74,83 - oferta nr 2 ? złożona przez firmę VIALIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 8A, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: dla zadania A: 100,00; dla zadania B: 100,00 - oferta nr 3 ? złożona przez Andrzeja Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?EL-KO?, ul. Oleska 176, 45-231 Opole, liczba uzyskanych punktów dla zadania B: 86,63
Data zamieszczenia informacji