Nr postępowania DZ/EL/341/179/07

Dostawa równiarki drogowej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę MISTA Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, z ceną brutto: 506.300,00 zł.STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez firmę MISTA Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji