Nr postępowania DZ/IB/341/176/07

Dokumentacja projektowa dla dróg rowerowych na terenie osiedli Podolany, Strzeszyn i Winiary w Poznaniu łączących dzielnice Starego Miasta i Jeżyc z terenami rekreacyjnymi nad jeziorem w Strzeszynku ? odcinek Witosa ? Biskupińska: wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi, projektów budowlano-wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: W związku z zaistnieniem przesłanki określonej w art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu), Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.
Data zamieszczenia informacji