Nr postępowania DZ/IB/341/175/07

Dokumentacja projektowa dla ulicy Górczyńskiej na odcinku od ulicy Głogowskiej do ulicy Arciszewskiego w Poznaniu: a) wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, b) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie tej decyzji, c) projektu budowlano-wykonawczego, d) przedmiaru robót, e) kosztorysu inwestorskiego, f) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Adama Zwierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?A-PROJEKT?, ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań z ceną brutto: 117.486,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Adama Zwierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?A-PROJEKT?, ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 3 ? złożona przez Pracownię Projektową ?MOST? S.C., Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 32,76.
Data zamieszczenia informacji