Nr postępowania DZ/UI/341/181/07

Montaż i demontaż iluminacji świątecznej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę ?ENEOS? Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, z ceną brutto: 566.957,18 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez firmę ?ENEOS? Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2 ? złożona przez firmę SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 94,84.
Data zamieszczenia informacji