Nr postępowania DZ/IB/341/146/07

Zamówienie publiczne na roboty budowlane w zakresie przebudowy Strumienia Junikowskiego w Poznaniu na odcinku od ul. Głogowskiej do rzeki Warty oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Budowlano -Inżynieryjnych ?PODHORECKI? Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 173/85, 60-322 Poznań i Henryka Paczkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Paczka ?DRENBUD? Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań z ceną brutto: 2 399 777,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Budowlano -Inżynieryjnych ?PODHORECKI? Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 173/85, 60-322 Poznań i Henryka Paczkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Paczka ?DRENBUD? Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań, liczba pkt. 100
Data zamieszczenia informacji