Nr postępowania DZ/UL/341/135/06

Przetarg nieograniczony na dostawę przyczepy samochodowej z tablicą ostrzegawczą zamykającą U-26 C

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę: Zakład Produkcji Znaków Drogowych ?WIMED?, Zdzisław Dąbczyński, ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów - z ceną brutto: 18 300,00 zł.
Data zamieszczenia informacji