Nr postępowania DZ/UI/341/162/07

Zamówienie publiczne na wykonanie konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątku Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę ENEOS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 34, z ceną brutto: 606.388,58 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez firmę ENEOS Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji