Nr postępowania DZ/EL/341/177/07

Zamówienie publiczne na dostawę barierek ochronnych chodnikowych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę: ?TIOMAN? Grzegorz Kończalski Sp.j., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń - z ceną brutto: 103.700,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez firmę ?CZMUDA? S.A., ul Sokoła 6c, 11-041 Olsztyn, liczba uzyskanych punktów: 71,13. - oferta nr 2 ? złożona przez P. Zgorzelskiego, L. Zgorzelską prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą ?LIBEDOR? S.C., ul. Katowicka 39, 46-200 Kluczbork, liczba uzyskanych punktów: 48,30. - oferta nr 3 ? złożona przez firmę ?TIOMAN? Grzegorz Kończalski Sp.j., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 4 - złożona przez firmę ?WIMED? Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 68,55. - oferta nr 5 - złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo ? Usługowo ? Wytwórcze ?NIMBUS I? Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 15, 41-506 Chorzów, liczba uzyskanych punktów: 54,55. - oferta nr 6 - złożona przez firmę ?DOUBLET - POLFLAG? Sp. z o.o., ul. Piekarska 86, 43-300 Bielsko - Biała, liczba uzyskanych punktów: 45,94.
Data zamieszczenia informacji