Nr postępowania DZ/UI/341/180/07

dostawa koszy ulicznych montowanych na słupkach

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Spółdzielnię Pracy ?ELWAG? ZPCHR, ul. Leśna 6, 64-100 Leszno z ceną brutto: 163.968,00 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Spółdzielnia Pracy ?ELWAG? ZPCHR, ul. Leśna 6, 64-100 Leszno, liczba uzyskanych punktów: 100 - oferta nr 2 ? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ?SKATOM? Sp. z o.o., ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany, liczba uzyskanych punktów: 89,12. - oferta nr 3 - Kazimierz Andrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ?AKPOL?, ul. Bukowska 7, liczba uzyskanych punktów: 74,67.
Data zamieszczenia informacji