Nr postępowania DZ/UI/341/173/07

nadzór eksploatacyjny oraz konserwację rzeźb, mis, podestów oraz urządzeń fontann: ?Studnia Apolla?, ?Studnia Neptuna?, ?Studnia Marsa? mieszczących się na płycie Starego Rynku w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę H2OPTIM Sp. z o.o., ul. Boranta 17, 61-608 Poznań z ceną brutto 104.883,40 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? H2OPTIM Sp. z o.o., ul. Boranta 17, 61-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100 - oferta nr 2 ? Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,70. - oferta nr 3 - Roman Tuczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjny Wod. Kan. i C.O. Roman Tuczyński, ul. Gdańska 6/6 61-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 80,77.
Data zamieszczenia informacji