Nr postępowania DZ/IB/341/161/07

Roboty budowlane w zakresie budowy ulic: Miśnieńskiej, Strzelińskiej i Krobskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Inżynieryjnych PODHORECKI Sp. z o.o,, ul. Grunwaldzka 173/85, 60-322 Poznań, z cenną brutto: 2.138.195,77 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 5 ? Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Inżynieryjnych PODHORECKI Sp. z o.o,, ul. Grunwaldzka 173/85, 60-322 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 4 ? STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 63,3.
Data zamieszczenia informacji