Nr postępowania DZ/IB/341/156/07

Opracowanie dla budowy ulicy Dolna Wilda na odcinku od węzła autostradowego ?Dębina? do ulicy Hetmańskiej w Poznaniu ? odcinek o dł. około 3600 m: a) raportu wpływu inwestycji na środowisko, b) wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie tej decyzji, c) projektu budowlanego, d) projektu wykonawczego, e) przedmiarów robót, f) kosztorysów inwestorskich, g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp.j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań oraz Dominikę Pulikowską DAP-MED-PROJECT, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, z ceną brutto: 1.210.850,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp.j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań oraz Dominikę Pulikowską DAP-MED-PROJECT, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 1 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: SCOTT WILSON LTD, Wielka Brytania, Scott House, Basing View, Basingstoke, Hampshire RG21 4JG (reprezentowany przez Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Rejtana 17 02-516 Warszawa) oraz SCOTT WILSON Sp. z o.o., ul. Chłapowskiego 29, 60-965 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 65,9.
Data zamieszczenia informacji