Nr postępowania DZ/IB/341/108/07

Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu, odcinek od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej, w oparciu o dokumentację projektową Zamawiającego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, reprezentujący w przedmiotowym postępowaniu Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu oraz Aquanet S.A. w Poznaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. firmy: EUROVIA Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (41-400), przy ul. Sosnowieckiej 11, EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, siedziba: Straße 12 nr 11, 12681 Berlin, Niemcy; WARBUD S.A., z siedzibą w Warszawie (02-342), Al. Jerozolimskie 162A oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. Dworskiej 1, z ceną brutto: 79.625.054,44 zł. Pismem z dnia 12 października 2007r. (doręczonym Wykonawcom faksem w dniu 12 października b.r.) Zamawiający informował Wykonawców biorących udział w postępowaniu m.in. o: - wykluczeniu z postępowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. firm: EUROVIA Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach, EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, siedziba: Berlin (Niemcy); WARBUD S.A., z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., z siedzibą w Piasecznie ? podstawa wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych; - wyborze najkorzystniejszej oferty ? złożonej przez firmę Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ? EUROVIA Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach, EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, siedziba: Berlin, Niemcy; WARBUD S.A., z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., z siedzibą w Piasecznie zostali wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym, że nie spełnili warunku udziału w postępowaniu - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polegającego m.in. na dysponowaniu osobą mogącą pełnić funkcję kierownika robót w specjalności drogowej, legitymującą się minimum czteroletnim okresem posiadania uprawnień budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączyli do składanej oferty wykaz osób ? str. 226 oferty (wykaz sporządzony zgodnie z Formularzem nr 6 ? załącznikiem do SIWZ), w którym jako osobę przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych (wymagania zamawiającego: min. 4 lata od uzyskania uprawnień bud. w specjalności drogowej bez ograniczeń) wskazano pana Grzegorza Powałowskiego ? technika drogowego, legitymującego się uprawnieniami budowlanymi (str. 231-232 oferty) w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i ulic (uprawnienia z dnia 04.06.1985r., wydane na podstawie § 5 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.02.1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ? Dz. U. nr 8, poz. 46). Zgodnie z treścią tych uprawnień pan Grzegorz Powałowski jest upoważniony do ?kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli dróg i ulic o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych?. Zamawiający załączone do oferty uprawnienia budowlane pana Grzegorza Powałowskiego uznał za uprawnienia o zakresie ograniczonym do budowli dróg i ulic o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. W związku z tym, że Zamawiający wymagał uprawnień w specjalności drogowej bez ograniczeń należało uznać, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie spełnili określonego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, co oznaczało konieczność wykluczenia ich z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy oprotestowali decyzje Zamawiającego, a w związku z oddaleniem protestu wnieśli odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół Arbitrów wyrokiem z dnia 15 listopada 2007r. uwzględnił wniesione odwołanie i nakazał Zamawiającego dokonanie ponownego badania i oceny ofert. W uzasadnieniu orzeczenia Zespół Arbitrów stwierdził wprawdzie, iż ?zasadnie zatem przyjął Zamawiający, że osoba wskazana przez Odwołującego się do wykonywania funkcji kierownika robót nie spełnia wymogu posiadania uprawnień w tym zakresie bez ograniczeń?, jednakże zdaniem Zespołu Arbitrów ?dokument który nie potwierdza spełniania warunku udziału w postępowaniu powoduje skutek podobny do sytuacji, kiedy określony dokument, który ma potwierdzać spełnianie warunku udziału nie zostanie złożony?, co oznaczało, że ?podjęcie decyzji o wykluczeniu było przedwczesne?. Zespół Arbitrów stwierdził, iż Zamawiający naruszył dyspozycję art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wzywając Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający stosując się do zaleceń Zespołu Arbitrów wystosował w dniu 21 listopada 2007r. wezwanie do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia wspomnianego wyżej warunku. W dniu 22 listopada 2007r. (faksem, pisemnie w dniu 23 listopada b.r.) żądane dokumenty zostały uzupełnione. W związku z tym faktem podstawa wykluczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ? EUROVIA Polska S.A., EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, WARBUD S.A., oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., z siedzibą w Piasecznie z udziału w postępowaniu przestała istnieć. Dlatego też biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (najniższa cena) Zamawiający przeprowadził ponowny wybór najkorzystniejszej oferty. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: EUROVIA Polska S.A., ul. Sosnowiecka 11, 41-400 Mysłowice; EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, Straße 12 nr 11, 12681 Berlin, Niemcy; WARBUD S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 3 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Hydrobudowa Włocławek S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, PBG S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane S.A., ul. Sienkiewicza 22, 60-900 Poznań, STRADA Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 80,4. - oferta nr 4 ? SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 99,6.
Data zamieszczenia informacji