Nr postępowania DZ/RB/341/189/07

wykonanie i montaż oznakowania kierunkowego na terenie miasta Poznania

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Krzysztofa Rymera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. ERPLAST Krzysztof Rymer Z.P.Chr., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz z ceną brutto: 561.191,46 zł Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów i Zdzisław Dąbczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Zdzisław Dąbczyński, ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 85,52 - oferta nr 2 ? Czmuda S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn, liczba uzyskanych punktów: 77,41. - oferta nr 3 - Krzysztof Rymer prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. ERPLAST Krzysztof Rymer Z.P.Chr., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji