Nr postępowania DZ/IB/341/170/07

Roboty budowlane w zakresie budowy ulicy Konarskiego w Poznaniu, od km 0+144,6 do km 0+344,00 oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Budownictwo Drogowe KRUG Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 426.866,63 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - EUROVIA POLSKA S.A. ul. Sosnowiecka 11, 41-400 Mysłowice, liczba uzyskanych punktów: 69,35, - oferta nr 5 - POLSKI ASFALT Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 78,91, - oferta nr 6 - Budownictwo Drogowe KRUG Sp. j., ul. Zamkowa 30, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 100,00, - oferta nr 7 - Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 80,89.
Data zamieszczenia informacji