Nr postępowania DZ/EL/341/190/07

Dostawa żarówek sygnalizacyjnych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PEKAR Sp. z o.o., ul. Kolumba 43/47, 02-288 Warszawa, z ceną brutto: 28 052,68 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PEKAR Sp. z o.o. ul. Kolumba 43/47, 02-288 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100, oferta nr 2 - Wojnarowscy Sp. z o.o., ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice, liczba uzyskanych punktów: 91,39
Data zamieszczenia informacji