Nr postępowania DZ/IB/341/169/07

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
ul. Nowe Kotowo.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Tebodin-Sap-Projekt Poznań Sp. z o.o., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, z ceną brutto: 963.800,00 zł. STRESZCZENIE OCENY PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Tebodin-Sap-Projekt Poznań Sp. z o.o., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2 ? Grabowski, Król i Wspólnicy Biuro Inżynieryjno-Techniczne KARO Sp. jawna, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 66,9.
Data zamieszczenia informacji