Nr postępowania DZ/RB/341/188/07

wykonanie opracowania projektów i programów sygnalizacji dla skrzyżowań w śródmieściu Poznania

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 8A, 62-081 Przeźmierowo z ceną brutto: 168.970,00 zł Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 8A, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji