Nr postępowania DZ/IB/341/186/07

roboty budowlane mające na celu wybudowanie kanalizacji deszczowej w ul. Bohaterów Westerplatte w Poznaniu, od studni D22 na wysokości ul. Kępińskiej do studni D5i na wysokości ul. Nizinnej, wraz z włączeniami kanałów do istniejących i projektowanych ulic prostopadłych nie posiadających kanalizacji deszczowej oraz budowa kanałów deszczowych na skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja i ul. Przełęcz od studni D23 do studni D27

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane HARBART Sp. z o.o., ul. Bnińska 26, 61-023 Poznań z ceną brutto: 1.175.247,74 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane HARBART Sp. z o.o., ul. Bnińska 26, 61-023 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2 ? ?MPGK? Sp. z o.o., ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 42,62. - oferta nr 3 ? wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki oraz Dorota Rogozińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?INTER-TECH? Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ZPCh, ul. Ostrzeszowska 40, 60-163 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 64,11. - oferta nr 4 ? Przedsiębiorstwo Robót Budowlano - Inżynieryjnych ?PODHORECKI? Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 173/85, 60-322 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 69,24. - oferta nr 5 ? Feliks Fietz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?LITZ? Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych, ul. Nowina 38, 60-589 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 50,69.
Data zamieszczenia informacji