Nr postępowania DZ/IB/341/198/07

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg rowerowych na terenie osiedli Podolany, Strzeszyn i Winiary w Poznaniu łączących dzielnice Starego Miasta i Jeżyc z terenami rekreacyjnymi nad jeziorem w Strzeszynku ? odcinek Witosa ? Biskupińska: wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi, projektów budowlano-wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jerzego Mejzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDMEX ? Biuro Realizacji Inwestycji, ul. Konwaliowa 17, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 405.040,00 zł. STRESZCZENIE OCENY PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Jerzego Mejzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDMEX ? Biuro Realizacji Inwestycji, ul. Konwaliowa 17, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji