Nr postępowania DZ/EL/341/197/07

Dostawa materiałów do oznakowania pionowego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: firmę Czmuda S.A., ul. Sokola 6 c, 11-041 Olsztyn, z ceną brutto: 154 114,06 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Czmuda S.A., ul. Sokola 6 c, 11 ? 041 Olsztyn, liczba uzyskanych punktów: 100 - oferta nr 2 - WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 89,84 - oferta nr 3 - TIOMAN Sp. J., ul. Świętopełka 15/23, 87-100 Toruń, liczba uzyskanych punktów: 62,37
Data zamieszczenia informacji