Nr postępowania DZ/EL/341/201/07

Dostawa masy na zimno i emulsji szybkorozpadowej

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: - dla części I - oferta złożona przez: firmę COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie z ceną brutto: 33 794,00 zł - dla części II ? oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno ? Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl, z ceną brutto: 94 794,00 zł Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %.Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów dla części I: 100, - oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno ? Drogowych S.A., ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl, liczba uzyskanych punktów dla części II: 100.
Data zamieszczenia informacji