Nr postępowania DZ/UD/341/202/07

Monitorowanie i usuwanie zabrudzeń ścian zabezpieczonych trwałą powłoką antygrafitti na obiektach mostowych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań z ceną brutto: 93 696,00 zł.STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100 - oferta nr 2 - ALKOM Firma Handlowo ? Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, Liczba uzyskanych punktów: 37,46
Data zamieszczenia informacji