Nr postępowania DZ/IB/341/205/07

Zamówienie publiczne na: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Poznańskie Sady na odcinku od ulicy Rodawskiej do ulicy Spławie w Poznaniu, b) opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Uprawnej na odcinku od ulicy Spławie do ulicy Skibowej w Poznaniu, c) opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzyżowania ulic Rodawska ? Skibowa ? Glebowa - Uprawna w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Katarzynę Kolendę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gnieźnieńskie Biuro Projektowe ROADS & BRIDGES, ul. Budowlanych 15/9, 62-200 Gniezno z ceną brutto: 194.000,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez Adama Zwierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?A-PROJEKT?, ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 77,97, - oferta nr 3 złożona przez Katarzynę Kolendę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gnieźnieńskie Biuro Projektowe ROADS & BRIDGES, ul. Budowlanych 15/9, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji