Nr postępowania DZ/EL/341/001/08

Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G4S Security Services S.A., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, G4S Security System (Polska) Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, G4S Security Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa - z ceną brutto: 747.083,59 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G4S Security Services S.A., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, G4S Security System (Polska) Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, G4S Security Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji