Nr postępowania DZ/RB/341/002/08

Wykonanie prac serwisowych
w obiektach ulicznych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze dla poszczególnych Zadań uznane zostały następujące oferty: - Zadanie nr 1 ? wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach MSR Traffic: MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o. , ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, oferta z ceną brutto: 287.554,00 zł; - Zadanie nr 2 ? wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach VIALIS Polska: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: VIALIS Polska Sp. z o.o. (ul. Modrzewiowa 8A, 62-081 Przeźmierowo) oraz SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna (ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca), oferta z ceną brutto: 313.969,20 zł; - Zadanie nr 3 ? wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: VIALIS Polska Sp. z o.o. (ul. Modrzewiowa 8A, 62-081 Przeźmierowo) oraz SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna (ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca), oferta z ceną brutto: 228.018,00 zł; - Zadanie nr 4 ? wykonanie robót konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym prz 268 drogowych sygnalizacjach świetlnych: ELMONT-KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28 C, 62-025 Kostrzyn, oferta z ceną brutto: 114.431,12 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Oceny ofert dokonano odrębnie dla każdego z Zadań. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Zadanie nr 1 ? wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach MSR Traffic: MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o. , ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie nr 2 ? wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach VIALIS Polska: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: VIALIS Polska Sp. z o.o. (ul. Modrzewiowa 8A, 62-081 Przeźmierowo) oraz SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna (ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca), liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie nr 3 ? wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: VIALIS Polska Sp. z o.o. (ul. Modrzewiowa 8A, 62-081 Przeźmierowo) oraz SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna (ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca), liczba uzyskanych punktów: 100 2. ELMONT-KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28 C, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 72,34. Zadanie nr 4 ? wykonanie robót konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym prz 268 drogowych sygnalizacjach świetlnych: 1. ELMONT-KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28 C, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 100 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: VIALIS Polska Sp. z o.o. (ul. Modrzewiowa 8A, 62-081 Przeźmierowo) oraz SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna (ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca), liczba uzyskanych punktów: 93,87
Data zamieszczenia informacji