Nr postępowania DZ/IB/341/013/08.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Bułgarskiej na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Łubieńskiej oraz dla dobudowy pasa prawoskrętu zachodniej jezdni ul. Bułgarskiej przy skrzyżowaniu z ul. Marcelińską.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Dominikę Pulikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?DAP-MED-PROJECT?, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Królewny Śnieżki 4, z ceną brutto: 488.000,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Dominikę Pulikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?DAP-MED-PROJECT?, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Królewny Śnieżki 4, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji