Nr postępowania DZ/EL/341/018/08

Dostawa znaków drogowych odblaskowych typu średniego z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, podwójnie zaginanych krawędziowo, z folii odblaskowej I i II generacji, podkładów pod tablice segregacyjne i tabliczki, oraz uchwytów i elementów mocujących.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę GIERA Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera spółka jawna, ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo z ceną brutto: 257 424,88 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 Dominik Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD ? Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka, liczba uzyskanych punktów: 71,94 - oferta nr 2 - WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 93,49 - oferta nr 3 - CZMUDA S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn, liczba uzyskanych punktów: 95,74 - oferta nr 4 - GIERA Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera spółka jawna ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo, liczba uzyskanych punktów: 100 - oferta nr 5 - Drogowe Centrum Produkcyjno ? Handlowe BiG Sp. z o.o., Ługów 18, 66-200 Świebodzin, liczba uzyskanych punktów: 75,99
Data zamieszczenia informacji