Nr postępowania DZ/UI/341/006/08

Bieżące i interwencyjne utrzymanie krzewów oraz interwencyjne utrzymanie drzew w pasach drogowych miast Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze uznane zostały następujące oferty: - dla I części zamówienia ? Rejon I - oferta nr 5 złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo ? Usługowa ?ALKOM?, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto 134.970,17 zł, - dla II części zamówienia ? Rejon II - oferta nr 2 złożona przez Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ASTRA Usługi Wielobranżowe, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, z ceną brutto: 136.702,94 zł, - dla III części zamówienia ? Rejon III - oferta nr 5 złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo ? Usługowa ?ALKOM?, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto 99.093,21 zł, - dla IV części zamówienia ? Rejon IV - oferta nr 7 złożona przez Eugeniusza Kęsickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe ?INTERPAW? , ul. Słodyńska 37A, 60-480 Poznań, z ceną brutto 123.365,16 zł, - dla V części zamówienia ? Rejon V - oferta nr 5 złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo ? Usługowa ?ALKOM?, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto 139.566,85 zł, - dla VI części zamówienia ? Rejon VI - oferta nr 8 złożonej przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto 150.698,79 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? złożona przez Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ASTRA Usługi Wielobranżowe, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla II części ? Rejon II: 100,00; dla III części ? Rejon III: 84,25; - oferta nr 3 ? złożona przez Piotra Kowalczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agro ? Estetyka, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: dla V części ? Rejon V: 87,54; dla VI części ? Rejon VI: 76,43; - oferta nr 4 ? złożona przez Janusz Ziębę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?TRAWPOL? Roboty Drogowe i Utrzymanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 61-063 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla II części ? Rejon II: 71,37; - oferta nr 5 - złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla I części ? Rejon I: 100,00; dla III części ? Rejon III: 100,00; dla części IV ? Rejon IV: 79,15; dla części V ? Rejon V: 100,00; dla części VI ? Rejon VI: 95,65; - oferta nr 6 - złożona przez Andrzeja Wojciecha Szlagowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?OGRÓD? ul. Skórzewska 23, Wysogotowo, liczba uzyskanych punktów: dla III części ? Rejon III: 88,77; - oferta nr 7 - złożona przez Eugeniusza Kęsickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INTERPAW, ul. Słodyńska 16/2, liczba uzyskanych punktów: dla I części ? Rejon I: 91,27; dla III części ? Rejon III: 75,74; dla IV części ? Rejon IV: 123.365,16; - oferta nr 8 - złożona przez Grzegorza Sobolewski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: dla VI części ? Rejon VI: 100,00.
Data zamieszczenia informacji