Nr postępowania DZ/UI/341/010/08

Zamówienie publiczne na intensywną roczną pielęgnację zieleni wyposażonej
w automatyczne systemy nawadniające wraz z konserwacją sieci i urządzeń nawadniających oraz nadzorem eksploatacyjnym.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze uznane zostały następujące oferty: - dla I części zamówienia - oferta nr 3 złożona przez Alberta Wolańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOS POZNAŃ, ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań z ceną brutto: 38.131,73 zł, - dla II części zamówienia ? oferta nr 2 złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, Poznań, z ceną brutto: 58.723,92 zł, - dla III części zamówienia ? oferta nr 5 złożona przez Piotra Kowalczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?AGRO-ESTETYKA?, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, z ceną brutto: 223.614,15 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Jacka Zatorskiego prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa ?ARBOR?, os. Zwycięstwa 9/58, 61-646 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla I części: 56,71; - oferta nr 2 ? przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla I części: 71,01; dla II części: 100,00; dla III części: 99,72; - oferta nr 3 ? złożona przez Alberta Wolańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOS POZNAŃ, ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla I części: 100,00; - oferta nr 4 ? złożona przez Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?MaGARD?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla II części: 75,97; - oferta nr 5 - złożona przez Piotra Kowalczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?AGRO-ESTETYKA?, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: dla I części: 64,02; dla II części: 83,73; dla części III: 100,00; - oferta nr 6 - złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: dla I części: 71,65.
Data zamieszczenia informacji