Nr postępowania DZ/IB/341/012/08

Roboty budowlane polegające na budowie chodnika w ul. Pokrzywno na odc. od ul. Urszulanek do ul. Sanockiej w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Romana Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Global & Perfect Roman Nowak, ul. Ogrodowa 10, 62-021 Paczkowo z ceną brutto: 199.753,72 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100 % Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 81,87; - oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 67,34; - oferta nr 7 ? Roman Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Global & Perfect Roman Nowak, ul. Ogrodowa 10, 62-021 Paczkowo, liczba uzyskanych punktów:100,00, - oferta nr 9 ? Stefan Kierstein prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Brukarski Stefan Kiertein, os. Oświecenia 8/4, 61-205 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 73,07.
Data zamieszczenia informacji