Nr postępowania DZ/UI/341/016/08

Awaryjna naprawa zarwanych włazów kanalizacji deszczowej w technologii zastosowania prefabrykatów i zapraw szybkowiążących

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Romana Tuczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD INSTALACYJNY WOD-KAN. I C.O., ul. Gdańska 6/6, 61-123 Poznań, z ceną brutto: 92.232,00 zł.STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Romana Tuczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD INSTALACYJNY WOD-KAN. I C.O., ul. Gdańska 6/6, 61-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji