Nr postępowania DZ/UD/341/019/08

roboty budowlane w zakresie remontu kładki dla pieszych w ciągu ul. Wiśniowej nad torami PKP w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wiesława Lewickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany ?CORWI?, ul. Inowrocławska 12, 85-153 Bydgoszcz, z ceną brutto: 1.341.512,00 zł. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Wiesław Lewicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany ?CORWI?, ul. Inowrocławska 12, 85-153 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji