Nr postępowania DZ/IB/341/023/07

Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Starołęckiej od ul. Rydzowej z dowiązaniem do ul. Książęcej, pomijając odcinek duktu leśnego przy Forcie I i dalej wzdłuż ulicy Książęcej do przejazdu kolejowego w ulicy Starołęckiej

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Adama Zwierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?A-PROJEKT? Adam Zwierski, ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań z ceną brutto: 145.790,00 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? TEBODIN-SAP-PROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 52,64; - oferta nr 2 ? Adam Zwierski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?A-PROJEKT? Adam Zwierski, ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji