Nr postępowania DZ/EL/341/022/08

Dostawa materiałów do poziomego cienkowarstwowego znakowania dróg

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę ?Farby Maestria Polska? Sp. z o.o., ul. 19 Stycznia 60, 09-100 Płońsk z ceną brutto: 479.144,00zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? SigmaKalon Cieszyn S.A., ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn, liczba uzyskanych punktów: 95,22; - oferta nr 2 - RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, liczba uzyskanych punktów: 90,05; - oferta nr 3 ? Kontur Sp. z o.o., Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynów, liczba uzyskanych punktów: 99,69; - oferta nr 4 ? ?Farby Maestria Polska? Sp. z o.o., ul. 19 Stycznia 60, 09-100 Płońsk, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji