Nr postępowania DZ/RB/341/024/08

Zamówienie publiczne na:
- wykonanie odnowienia malowania pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Poznania (zadanie 1)
- wykonanie przeglądu technicznego wraz z umyciem pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta Poznania (zadanie 2).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze dla poszczególnych Zadań uznane zostały następujące oferty: - Zadanie nr 1 ? wykonanie odnowienia malowania pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Poznania: Oferta nr 1 złożona przez p. Dariusza Łuczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 193.797,00 zł. - Zadanie nr 2 ? wykonanie przeglądu technicznego wraz z umyciem pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta Poznania: Oferta nr 2 złożona przez p. Janusza Ziębę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRAWPOL Roboty Drogowe I Utrzymywanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 61-063 Poznań, z ceną brutto: 121.085,00 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Oceny ofert dokonano odrębnie dla każdego z Zadań. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Zadanie nr 1 ? wykonanie odnowienia malowania pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Poznania: Oferta nr 1- złożona przez p. Dariusza Łuczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, liczba uzyskanych punktów: 100. Zadanie nr 2 ? wykonanie przeglądu technicznego wraz z umyciem pionowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta Poznania: Oferta nr 2 - złożona przez p. Janusza Ziębę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRAWPOL Roboty Drogowe I Utrzymywanie Zieleni Miejskiej, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji